Vorige C  u  r  s  u  s    P  H  P Volgende§ 12  Operatoren

Er bestaan verschillende typen operatoren. Dit zijn elementen waarmee je bewerkingen kunt uitvoeren. Zo zijn er o.a.:

1 rekenkundige operatoren
+ voor optellen
- voor aftrekken
* voor vermenigvuldigen
/ voor delen
% voor modulorekenen
  Er bestaan voorrangsregels voor het gebruik van deze operatoren. Hierbij geldt de volgorde: * boven / boven +  boven - boven %.

2 toewijzingsoperatoren
= voor het toekennen van een waarde aan een variabele
*= een variabele krijgt een waarde vermenigvuldigd met een bepaald getal
/= een variabele krijgt een waarde gedeeld door een bepaald getal
+= een variabele krijgt een waarde opgehoogd met een bepaald getal
-= een variabele krijgt een waarde verlaagd met een bepaald getal
%= een variabele krijgt een restwaarde van een bepaald getal na modulobewerking

3 vergelijkingsoperatoren
== de linker waarde is gelijk aan de rechter waarde
!= de linker waarde is niet gelijk aan de rechter waarde
> de linker waarde is groter dan de rechter waarde
< de linker waarde is kleiner dan de rechter waarde
>= de linker waarde is groter dan of gelijk aan de rechter waarde
<= de linker waarde is kleiner dan of gelijk aan de rechter waarde
=== de linker waarde is identiek aan de rechter waarde

4 ophogings- of verlagingsoperatoren
++ de bestaande waarde wordt met 1 opgehoogd
-- de bestaande waarde wordt met 1 verlaagd

5 logische operatoren
AND is waar als beide argumenten waar zijn
OR is waar als één argument waar is of beide argumenten waar zijn
! is waar als het enkele argument rechts onwaar is en onwaar als het argument waar is
XOR is waar als één van beide argumenten waar is maar niet beide tegelijk
&& heeft dezelfde functie als AND maar stelt meer voorwaarden aan de argumenenten
|| heeft dezelfde functie als OR maar stelt meer voorwaarden aan de argumenenten

6 punt-operator
. het koppelen van stringsVorige Naar Inhoudsopgave Volgende